IDJR: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông

 

[IDJR] BCTC HỢP NHẤT 2022 đã kiểm toán

[IDJR] BCTC RIÊNG 2022 đã kiểm toán

Báo cáo ĐHĐCĐ của HĐQT

Báo cáo ĐHĐCĐ của BGĐ

Báo cáo ĐHĐCĐ của BKS

Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên của HĐQT

Tờ trình ĐHĐCĐ của HĐQT về việc giải thể công ty

Nghị quyết, biên bản họp, biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ giải thể công ty

Tin liên quan