IDJR: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông

 

1. CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2022 – IDJR

2. QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2022 – IDJR

3. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KD CỦA HĐQT 2022

4. BC HOẠT ĐỘNG KD 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022 – IDJR

5. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2022

6. TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

7. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

8. BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

9. NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Scan-BÁO-CÁO-TÀI-CHÍNH-IDJR-2021-Đã-kiểm-toán

Scan-BÁO-CÁO-TÀI-CHÍNH-HỢP-NHẤT-IDJR-2021-Đã-kiểm-toán

Tin liên quan