THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông

 

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản IDJ thông báo về kết quả kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

I. Thời gian, địa điểm, thành phần Ban kiểm phiếu

1. Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 09 giờ 15 phút, ngày 15/08/2022

2. Địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở chính, số 3 – G1, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT Họ và tên Chức vụ tại công ty Chức danh trong ban kiểm phiếu
1 Ông Trần Trọng Hiếu Chủ tịch HĐQT Trưởng ban kiểm phiếu
2 Ông Hoàng Hà Phan Giám đốc, thành viên HĐQT Thành viên kiểm phiếu
3 Bà Nguyễn Thị Trúc Linh Thành viên HĐQT Thành viên kiểm phiếu
4 Bà Dương Thị Thắng Trưởng Ban kiểm soát Giám sát kiểm phiếu
5 Ông Nguyễn Thanh Sơn Thành viên Ban kiểm soát Giám sát kiểm phiếu
6 Bà Nguyễn Quỳnh Hoa Thành viên Ban kiểm soát Giám sát kiểm phiếu

 

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông công ty dựa trên Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã gửi cho các cổ đông ngày 05/08/2022. Kết quả cụ thể như sau:

II. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số lượng cổ phần của công ty: 10.000.000 cổ phần, tương ứng với 10.000.000 phiếu có quyền biểu quyết.

2. Số lượng cổ đông của công ty: 249 cổ đông

3. Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 249 phiếu lấy ý kiến

4. Tổng số phiếu thu về: 82 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 7.447.700 cổ phần, tương ứng với 74,48% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:

– Số phiếu hợp lệ: 82 phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT Nội dung lấy ý kiến Số phiếu Số cổ phần tương ứng Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1 Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp
1.1 Phiếu Tán thành 81 7.441.600 74,42
1.2 Phiếu Không tán thành, không có ý kiến 1 6.100  
2 Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh
2.1 Phiếu Tán thành 82 7.447.700 74,48
2.2 Phiếu Không tán thành, không có ý kiến 0 0  
3 Kê khai lại hình thức giảm vốn
3.1 Phiếu Tán thành 79 7.414.400 74,14
3.2 Phiếu Không tán thành, không có ý kiến 3 33.300  

III. Kết luận

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến với tỷ lệ tán thành như sau:

1. Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp: 74,42%

2. Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh: 74,48%

3. Kê khai lại hình thức giảm vốn: 74,14%

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản IDJ trân trọng thông báo.

Thay mặt công ty

Chủ tịch HĐQT

Trần Trọng Hiếu

(đã ký)

Tin liên quan