IDJR: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông

  [IDJR] BCTC HỢP NHẤT 2022 đã kiểm toán [IDJR] BCTC RIÊNG 2022 đã kiểm toán Báo cáo ĐHĐCĐ của HĐQT Báo cáo ĐHĐCĐ của BGĐ Báo cáo ĐHĐCĐ của BKS Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên của HĐQT Tờ trình ĐHĐCĐ của HĐQT về việc giải thể công ty Nghị quyết, biên bản họp, biên […]

IDJ Real thông báo về ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông

  Kính gửi Quý cổ đông, Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ (IDJ Real) xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông như sau: – Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022. – Cổ đông có quyền dự họp: […]