IDJR: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông

 

[IDJR] BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán

IDJR BCTC riêng năm 2023 đã kiểm toán

Báo cáo ĐHĐCĐ của HĐQT

Báo cáo ĐHĐCĐ của BGĐ

Báo cáo ĐHĐCĐ của BKS

Tờ trình ĐHĐCĐ của HĐQT

Nghị quyết, Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên

Tin liên quan