IDJ Real: Diễn ra đại hội đồng cổ đông năm 2023

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông, Tin tức & sự kiện

 

Ngày 06 tháng 4 năm 2023, tại Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ (IDJ Real) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2023 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Lãnh đạo IDJ Real điều hành Đại hội gồm: Ông Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); ông Hoàng Hà Phan, thành viên HĐQT, Giám đốc; bà Trần Thị Huyền, Phó giám đốc công ty. Tham dự Đại hội có sự góp mặt của các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (BKS), thành viên Ban giám đốc. Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự tương ứng với hơn 7,8 triệu cổ phần sở hữu hoặc đại diện, chiếm hơn 78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDJ Real.

Tại Đại hội, IDJ Real đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình, bao gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, Báo cáo trích lập các quỹ năm 2022, Phương án trích lập các quỹ năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023, Phương án chi trả cổ tức năm 2022.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua quyết định quan trọng liên quan đến việc giải thể công ty. Về lý do dẫn đến quyết định này, Ban lãnh đạo công ty cho biết: Do ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô, sự suy thoái của thị trường bất động sản làm tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp thấp hơn kế hoạch, tiến độ đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán chậm hơn dự kiến ban đầu, thị trường chứng khoán suy giảm làm giá cổ phiếu thấp hơn giá trị thực của doanh nghiệp; một nhóm cổ đông lớn đã đề nghị Ban lãnh đạo phương án giải thể doanh nghiệp, thanh lý tài sản để trả lại tiền cho cổ đông và đưa ra thảo luận trong cuộc họp ĐHĐCĐ hôm nay.

Sau quá trình thảo luận công khai và thẳng thắn về tình hình thực tế, các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được thảo luận trong ĐHĐCĐ.

Năm 2022, kết quả kinh doanh của công ty vẫn có lãi. Tuy nhiên cân nhắc lợi ích của cổ đông việc giải thể chia tiền cho cổ đông vẫn có lợi hơn trong bối cảnh thị trường bất động sản và chứng khoán suy thoái, vì vậy quyết định giải thể được đồng thuận lên tới 96%.

Xem chi tiết về kết quả và các tài liệu họp ĐHĐCĐ tại: https://idjr.vn/idjr-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2023/

Tin liên quan