IDJ Real: Diễn ra đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông, Sự kiện nổi bật, Tin tức & sự kiện

 

Ngày 26 tháng 6 năm 2024, tại Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ (IDJ Real) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2024 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 IDJ Real

Lãnh đạo IDJ Real điều hành Đại hội gồm: Ông Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); ông Hoàng Hà Phan, thành viên HĐQT, Giám đốc; bà Trần Thị Huyền, Phó giám đốc công ty. Tham dự Đại hội có sự góp mặt của các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (BKS), thành viên Ban giám đốc. Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự tương ứng với hơn 8,7 triệu cổ phần sở hữu hoặc đại diện, chiếm hơn 87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDJ Real.

Tại Đại hội, IDJ Real đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình, bao gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024, Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, Báo cáo trích lập các quỹ năm 2023, Phương án trích lập các quỹ năm 2024, Phương án thay đổi trụ sở chính, Phương án giảm vốn điều lệ, Phương án sửa điều lệ công ty, …

Sau quá trình thảo luận công khai và thẳng thắn về tình hình thực tế, các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được thảo luận trong ĐHĐCĐ.

Xem chi tiết về kết quả và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của IDJ Real tại: https://idjr.vn/idjr-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024/

Tin liên quan