IDJ Real thông báo về ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông

  Kính gửi Quý cổ đông, Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ (IDJ Real) xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông như sau: – Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022. – Cổ đông có quyền dự họp: […]

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông

  Kính gửi Quý cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản IDJ thông báo về kết quả kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau: I. Thời gian, địa điểm, thành phần Ban kiểm phiếu 1. Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 09 […]

Đại hội đồng cổ đông thường niên IDJ Real năm 2022 thành công tốt đẹp

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông, Sự kiện nổi bật, Tin tức & sự kiện

  Ngày 20 tháng 4 năm 2022, tại Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ (IDJ Real) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến […]

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông, Tin tức & sự kiện

  Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản IDJ (IDJ Real) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022: 1. Thời gian: 8h30 ngày 20 tháng 04 năm 2022 2. Địa điểm: Tầng […]

IDJ Real thông báo về ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông, Tin tức & sự kiện

  Kính gửi Quý cổ đông, Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ (IDJ Real) xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông như sau: – Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022. – Cổ đông có quyền dự họp: […]